Hygienické zásady ve škole a mimořádné opatření

28. dubna 2020 | Studentské info

V návaznosti na opatření vyhlášení vládou probíhá na všech našich školách distanční výuka – vyučujeme online.

Omezení provozu škol a školských zařízení

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezila s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.

Mimořádná hygienická opatření

Ředitel školy nařizuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob.

 • Zakazuje se vstup a pobyt ve škole všem osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy, musí mít nasazenou roušku, nebo si vhodným způsobem zakrývat nos a ústa.
 • Všechny osoby si musí povinně po vstupu do školy dezinfikovat ruce.
 • Žáci si myjí a dezinfikují ruce v kmenových učebnách nebo na toaletách.
 • V průběhu výuky ve třídě ředitel povolil sejmutí roušek.
 • O přestávkách mohou mít žáci ve své kmenové učebně sejmuté roušky v případě, kdy se větrá a není přítomen žádný pedagog.
 • Roušky lze sejmout na nezbytnou dobu v případě konzumace jídla i nápojů, při jejich výměně, nebo v jiných nezbytných případech.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 1,6 – 2m, vyjma případů, kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků respiračního onemocnění musí bezodkladně po nahlášení situace zletilý žák opustit školní budovu a nezletilý žák nastoupí do karantény v učebně č.2, na 1.NP v pravé části budovy a vyčká příjezdu rodičů.
 • V případě, že žák zjistil v době mimo vyučování, že je nakažen COVID – 19, neprodleně tuto informaci sdělí třídnímu učiteli.
 • Žákovská služba je povinna každou přestávku po celou dobu jejího trvání větrat, vyjma období, kdy to klimatické  podmínky neumožňují.
 • Ve sdílených učebnách, zejména v PC učebnách, provádí žáci na základě pokynu pedagoga dezinfekci svého pracoviště.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Byl jsem v kontaktu s osobou s nakazou covid 19
Mám příznaky onemocnění COVID-19