Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

13. ledna 2024

Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ).

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ v prioritní ose 2 – Vzdělávání

Období realizace: 1. 12. 2023 – 31. 08. 2028

Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj. V projektu je plánována spolupráce s partnery s finanční spoluúčastí.

Cílem projektu je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji (DZ 2024–2028) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání na roky 2023 a 2024, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění vybraných priorit DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Klíčové aktivity projektu nebudou všechny realizovány po celou dobu projektu. V první fázi projektu tzv. mezidobí do 30. 6. 2024 budou realizovány pouze dvě.

klíčové aktivity:

 • KA01 Řízení projektu
 • KA02 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje
 • KA03 Implementace ročních akčních plánů KAP III (jen pro mezidobí)Podaktivity:
  • KA03.1 Podpora kariérového poradenství
  • KA03.2 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • KA03.3 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • KA03.4 Podpora rozvoje gramotností
  • KA03.5 Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
  • KA03.6 Polytechnické vzdělávání
  • KA03.7 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: https://idzok.cz/

Akce pořádané v rámci projektu